Lưu trữ

Giáo dục Việt Nam

Friday, June 17, 2011

New Frontiers - Plant Breeding Prediction: estimating allele effects

FOODCROPVIDEO: " Plant Breeding Prediction: estimating allele effects" là video clip về khả năng dự đoán trong chọn giống cây trồng qua việc đánh giá hiệu quả của những alleleFOOD CROPS. CÂY LƯƠNG THỰC

No comments:

Post a Comment

SINH HỌC ỨNG DỤNG

PLANT BOOKS

SÁCH SINH HỌC

OAR@ICRISAT: