Lưu trữ

Giáo dục Việt Nam

Wednesday, July 20, 2011

DNA Extraction and Marker Assisted Selection

FOODCROPVIDEO. Kỹ thuật tách chiết DNA và chọn lọc bằng kỹ thuật MAS đối với cây cà chua.FOODCROPS. VIDEO BIOTECHNOLOGY

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers

SINH HỌC ỨNG DỤNG

PLANT BOOKS

SÁCH SINH HỌC

OAR@ICRISAT:

Friends