Lưu trữ

Giáo dục Việt Nam

Tuesday, July 19, 2011

DNA Extraction and Purification for Bacteria

FOODCROPVIDEO. Tách chiết và làm sạch DNA cho vi khuẩn. Xem hướng dẫn thực hiệnFOODCROPS. VIDEO BIOTECHNOLOGY

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers

SINH HỌC ỨNG DỤNG

PLANT BOOKS

SÁCH SINH HỌC

OAR@ICRISAT:

Friends