Lưu trữ

Giáo dục Việt Nam

Thursday, July 7, 2011

DNA Gel Preparation

FOODCROPVIDEO. Chuẩn bị gel agarose là một phần trong kỹ thuật gen. Bằng cách nào để thực hiện nó? Xem phần hướng dẫn thực hiện chi tiết

Agarose gel electrophoresis is a method used to separate a mixed population of DNA or RNA fragments by length. This video shows you how to prepare the agarose gel. More videos at Abnova ( http://www.abnova.com ).FOODCROPS. VIDEO BIOTECHNOLOGY

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers

SINH HỌC ỨNG DỤNG

PLANT BOOKS

SÁCH SINH HỌC

OAR@ICRISAT:

Friends