Lưu trữ

Giáo dục Việt Nam

Tuesday, September 27, 2011

QTL mapping

FOODCROPVIDEO. Bằng cách nào sử dụng phần mềm để lập bản đồ QTL. Xem phần hướng dẫn thực hiện.

QTL analysis of mapping populations: introgression lines and backcross inbred linesFOODCROPS. BIOTECHNOLOGY

No comments:

Post a Comment

SINH HỌC ỨNG DỤNG

PLANT BOOKS

SÁCH SINH HỌC

OAR@ICRISAT: