Lưu trữ

Giáo dục Việt Nam

Thursday, February 28, 2013

Sử dụng phần mềm Primer 5

FOODCROPVIDEO. Primer 5 là công cụ phần mềm ứng dụng phổ biến để thiết kế mồi (primer) cho phản ứng PCR (Polymerase Chain Reaction). Tài liệu tham khảo khác có thể xem "hướng dẫn sử dụng Primer3 để thiết kế mồi cho phản ứng PCR"

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers

SINH HỌC ỨNG DỤNG

PLANT BOOKS

SÁCH SINH HỌC

OAR@ICRISAT:

Friends