Lưu trữ

Giáo dục Việt Nam

Thursday, February 28, 2013

Giới thiệu về phần mềm Vector NTI Advance

FOODCROPVIDEO. Phần mềm Vector NTI Advance là phần mềm của hãng Invirogen. Phần mềm với các chức năng chính là 1/Phân tích trình tự đã lựa chọn và thiết kế mồi PCR cho trình tự đó, dựa trên các thông số như nhiệt độ nóng chảy, %GC và chiều dài đoạn khuếch đại; 2/ Phân tích phân tử ADN/ARN và xác định khung đọc mở (ORFs); 3/Phân tích phân tử ADN/ARN và xác định các vị trí giới hạn trên phân tử đó; 4/ Sắp xếp thành hàng các trình tự của hai hoặc nhiều phân tử ADN/ARN; 5/Sử dụng để lắp ghép các đoạn ADN (cả các trình tự nguyên bản và sắc phổ) thành trình tự tiếp giáp dài hơn. Xem qua giới thiệu sử dụng phần mềm bên dưới

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers

SINH HỌC ỨNG DỤNG

PLANT BOOKS

SÁCH SINH HỌC

OAR@ICRISAT:

Friends